Bliv medlem og bidrag til Drupals økosystem
Menu

Vedtægter

Navn og formål

Foreningens navn er Drupal Leverandørforening i Danmark.

Formålet med foreningen er at fremme danske Drupal Leverandørers interesser gennem et åbent og velfungerende marked for udvikling, salg og levering af Drupal CMS til private og offentlige virksomheder, samt sikre øko-systemet og betingelserne for Drupals udbredelse i DK.

Medlemsforhold

Som medlem kan optages virksomheder, der leverer Drupal produkter eller ydelser, og som ønsker at arbejde aktivt til fremme af foreningens formål.

Som medlemmer kan optages virksomheder og organisationer, som

  • Har minimum én ansat - udover sig selv.
  • Leverer Drupal løsninger i Danmark - det vil sige ikke kun body shopping
  • Har dansk registreret selskab

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt et selskab kan blive medlem, er det bestyrelsen, der afgør om et selskab kan optages eller ej.

Indmeldelse sker ved online henvendelse til foreningens sekretariat med angivelse af e-mailadresse, telefonnummer og fysisk adresse. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Medlemskab fornys automatisk fra år til år, medmindre der sker udmeldelse, jf. § 2, stk. 6.
Bestyrelsen træffer med 2/3 flertal beslutning om optagelse af medlemmer. Medlemmer, der af bestyrelsen er ekskluderet af foreningen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Som støttemedlemmer (uden stemmeret, men med alle andre medlemsrettigheder) kan optages privatpersoner samt virksomheder og organisationer, der ikke kan optages – eller ønsker at blive optaget – som medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelse af støttemedlemmer med 2/3 flertal.

Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens sekretariat senest med 2 mdr. varsel til kalenderårets udgang.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, ekskluderes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jf. § 2, stk. 1, ekskluderes ved bestyrelsens foranstaltning.

Indtægter

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, jf punkt 5, af generalforsamlingen på baggrund af forslag fra bestyrelsen og indbetales til foreningen senest ved udgangen af januar, det år kontingentet gælder for. Bestyrelsen kan bestemme at tillægge kontingent moms, hvis dette skønnes i foreningens interesse. Generalforsamlingen kan beslutte et differentieret kontingent.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.
Foreningen kan desuden have andre indtægter blandt andet i form af gebyr for deltagelse i arrangementer afholdt af foreningen.

Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse og er berettiget til gennem deltagelse på generalforsamlingen og i udvalgsarbejde at have forholdsmæssig indflydelse på foreningens arbejde.
E-mail kommunikation

Der kan kommunikeres med bindende virkning pr. e-mail til de e-mailadresser, der fremgår af foreningens hjemmeside http://www.drupalpro.dk og som meddelt af medlemmerne ved indmeldelse, eller som efterfølgende skriftligt er meddelt foreningens sekretariat. Det er medlemmets ansvar, at foreningen er underrettet om medlemmets til enhver tid gyldige e-mailadresse.

Bestyrelsen

Opgave og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For at tilsikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet vil der fra og med foreningens 3. ordinære generalforsamling alene være halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg efter indstilling fra bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand og kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen, såfremt der måtte være ansat personer i foreningen, at føre tilsyn med disse i foreningen ansatte personers virksomhed.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som deles via online adgang for hele bestyrelsen. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at holde sig orienteret om referatet.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

Udvalgsarbejde

Det daglige foreningsarbejde foregår i udvalg. Udvalgene nedsættes af bestyrelsen evt. på opfordring af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Udvalgene udarbejder forslag til aktiviteter, der fremmer opfyldelse af foreningens formål. Alle forslag fra udvalgene forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Fratræden af bestyrelsesmedlem

Når et bestyrelsesmedlem udtræder, så overtager suppleanten rollen, sekundært en fra samme virksomhed. I begge tilfælde er den nyindtrædne på valg til næste generalforsamling. Tillidsposter overtages dog ikke automatisk af nyindtrådte, men konstitueres af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene træffer afgørelse om de forhold, der i henhold til nærværende vedtægter udtrykkeligt er henlagt under den.

Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar til 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel enten via foreningens hjemmeside http://www.drupalpro.dk eller andet online medie, hvor medlemmerne er registreret.  Indkaldelse kan ske via e-mail, jf. punkt 2. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ved skriftlig tilmelding til foreningens sekretariat senest 1 uge inden mødet tilmelder sig dette.

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle repræsenterede medlemmer, som hver har een stemme. Forudsætningen er, at medlemmet har betalt sit kontingent. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede.

Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. På ordinære generalforsamlinger er følgende dagsordenspunkter obligatoriske:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer kan indsendes via mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om, at indkomne forslag fra medlemmer skal fremmes til afstemning på generalforsamlingen, udsendes de til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Modsætter bestyrelsen sig at fremme et forslag til afstemning, kan halvdelen af foreningens medlemmer omstøde bestyrelsens beslutning og dermed fremme forslaget til afstemning på generalforsamlingen.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor. Denne revisor behøver ikke at være medlem af foreningen, men hvis det er et medlem, skal der være tale om et medlem uden for bestyrelsen.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes i aktiver, som giver betryggende sikkerhed, idet formålet med formueadministrationen er formuens bevarelse.

Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

Bestyrelsen stiller forslag om foreningens opløsning. Til vedtagelse kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt almennyttige aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

Tvistigheder

Vedtægterne er undergivet dansk ret. Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægter afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for den landsret, i hvis kreds foreningen har hjemsted. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten

Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse.

Om os

Vi arbejder for 

  • rimelige vilkår i udbudsrunder
  • nemmere genbrug af moduler
  • bedre rekrutteringsgrundlag
  • at synliggøre Drupal overfor markedet og udviklere